Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Platné a účinné od 01.08.2022

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) společnosti Blue Star Capital, a.s., se sídlem 28 října 5, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 01893246, vedená u Městského soudu v Praze (“my” nebo „Blue Star Capital, a.s.“).

Vzhledem k tomu, že jsme správcem osobních údajů, rádi bychom Vás, uživatele webové stránky blue-star-capital.com, informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

1) KDE SE MŮŽETE NA NÁS OBRÁTIT?

Obracet se na nás můžete s jakýmikoliv dotazy přes webový formulář, který je k dispozici na našich webových stránkách, nebo pomocí e-mailu. Naše e-mailová adresa je: info@blue-star-capital.com

2) PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • abychom mohli reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • abychom Vám zasílali obchodní sdělení,
 • nebo abychom chránili naše práva.

Vaše osobní údaje tedy především zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování našich služeb.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • náš oprávněný zájem v případě zasílání obchodních sdělení nebo ochrany našich práv, nebo
 • případný souhlas v případě zasílání obchodních sdělení.

 

3) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A PO JAK DLOUHOU DOBU?

Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí můžeme zpracovávat jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Bez těchto údajů nejsme schopni zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od vyřízení Vaší žádosti.

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme jméno, příjmení, případně název obchodní firmy a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Bez těchto údajů Vám nejsme schopni zasílat obchodní sdělení.Osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání obchodních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním.

Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

4) OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Pokud jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, tzn. poskytli jsme Vám službu, a nepožádali jste o NEZASÍLÁNÍ obchodních sdělení pomocí zaškrtávacího okénka, dovolujeme si Vám zasílat obchodní sdělení. Požádání o nezasílání obchodních sdělení nebude a nemůže mít jakékoliv negativní důsledky. V obchodních sděleních budou informace ohledně našich služeb, produktech nebo zajímavých věcech, které by Vás mohly v souvislosti s našimi službami zajímat.

Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení. Můžete tak učinit na naše kontaktní e-mailové adresy, pomocí formuláře na našem webu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahující obchodní sdělení.

Obchodní sdělení Vám také můžeme zasílat, pokud jste nám předem udělili souhlas, aniž bychom s Vámi uzavřeli smlouvu o našich službách. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zprávou na naše kontaktní e-mailové adresy, pomocí formuláře na našem webu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahující obchodní sdělení.

5) OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 16 LET

Nezpracováváme osobní údaje osob mladších 16 let.

6) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim subdodavatelům, jakožto našim zpracovatelům osobních údajů. Může se například jednat o osoby, které s námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce či společnosti poskytující cloudové nebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

7) PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Pro zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

8) VAŠE PRÁVA

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje máte právo na:

 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/.

9) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abychom opravili nepřesné údaje, případně je doplnili, a to v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musíme pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.

Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abychom Vám předali Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.

10) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Výslovně Vás upozorňujeme na Vaše právo vznést námitku. Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme se zasíláním obchodních sdělení, případně s přímým marketingem.

Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.

Vznést námitku můžete na naši e-mailovou adresu info@blue-star-capital.com